Property Status: <span>5B Tran Duy Hung</span>

3 Properties Found

Phòng Superior Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Superior Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $28.00
Show Details

Phòng Standard Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Standard Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $23.00
Show Details

Phòng Deluxe Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Deluxe Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $32.00
Show Details

Scan QR Code for chatting